“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

Kürt Ulusal Mücadelesi ve Sosyalizm

Yeni çıkan
Kitaplar

"Kitap" bölümünde kitap tanıtımımızı sürdürürken, yakın zamanda yayınlanan kitapların içeriği hakkında okuyucularımızı kısaca bilgilendirmek, bir ilk fikir edinmelerini sağlamak amacıyla bu sayıdan başlayarak ek bir kitap sayfası açıyoruz. Yeni çıkan Marksist-Leninist klasiklerin yanı sıra, olumlu ya da olumsuz ilgi uyandıran kitapları çok kısa olarak bu bölümde okuyucunun dikkatine sunacağız.


Kürdistan'da ulusal hareketle Devlet arasındaki savaşın giderek şiddetlendiği, devletin sivil halka karşı katliamlar gerçekleştirdiği bit dönemde Evrensel Basım-Yayın yeni bir kitap çıkardı: "Kürt ulusal Mücadelesi ve Sosyalizm". Birçok sorunun hızla netleştiği, ama bazı başka sorunların ise, tartışma zeminin giderek yok olduğu bir dönemde çıkan bu kitap, özellikle bu ikinci türden sorunları irdeleyerek hareketin zaaflarını ortaya çıkarmayı ve çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor. Kitabın, Kürt ulusal hareketinde gördüğü temel zaaflar; hareketin başında kendi sınıfsal talepleriyle örgütlenmiş bir proleter öncülüğün bulunmayışı; ona yürekten destek veren aydınların Marksist-Leninist bilimsel bakıştan ne kadar uzak oldukları ve hareketin temsilcisi siyasal örgütün bizzat kendisinde görülen ideolojik ve politik sapmalardır. Kürdistan'daki ulusal kurtuluş savaşının gerçek kurtuluşa ulaşması için, öncel olarak, bu zaaflarını aşması gerekmektedir. Kitap, kapitalizm koşullarında gerçek bir çözüm bulamamaktadır. Marksizm’in ulusal soruna çözüm getirmediği yanılgısını; sosyalizmin hiç bir soruna çözüm getirmediğini, kapitalizmin ebedi olduğunu iddia eden burjuva propagandanın bir sonucu, olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda kitap, ulusal sorunun gerçek çözümünün ancak sosyalizm koşullarında mümkün olduğunu; sosyalizm perspektifine ve buna uygun bir örgütlülüğe sahip olmayan bir hareketin gerçek çözüme ulaşamayacağını kavramayı ve zaafları tartışmaya açıp çözüm önerilerinde bulunarak bunun aşılması gerektiğini savunuyor. Bunu yaparken hareketin ulaştığı düzeyi ve yaşanan canlı olguları kendine eksen alıyor. Bu anlamda kitap, ulusal sorun-sosyalizm ilişkisinin genel bir teorik değerlendirmesi yapma iddiası taşımıyor.
Çoğu daha önce Özgürlük Dünyası'nda yayınlanan makalelerin bir derlemesinden oluşan kitap, Kürt ulusal sorununu ve ulusal mücadeleyi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden alıp bugüne kadar getiren bir makaleyle başlıyor, İsmail Beşikçi'nin "Bilim Yöntemi”nin eleştirisi, "Kürdistan'da ulusal temelde kitle örgütleri" ve "Kürdi Sendikalar" üzerine tartışma ve "Ulusal halk organları üzerine değerlendirme", ilk bölümün belli başlı yazıları. Kitabın ikinci bölümü sorunun daha çok uluslararası niteliğini irdelemeyi amaçlıyor. Emperyalizmin Ortadoğu ve Kürdistan'a yönelik planları, Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin anti-emperyalist niteliği ve görevlerin tartışıldığı bu bölümün önemli makalelerinden biri "Din ve Komünizm".
Farklı dönemlerde yazılmış makalelerden oluşan bu kitabın, yine de bir bütünsellik arz ettiği ve Kürdistan'daki mücadeleye yeni açılımlar sağlayacak önemli ipuçları barındırdığı söylenmelidir.


ESERLER CİLT 11 - J. V. STALIN
İnter Yayınlan, Çeviren-. Saliha Kaya, Temmuz 492

J. V. Stalin'in on altı ciltlik Eserler'inin 11. cildi Temmuz ayı içinde yayınlandı. Basımı İnter yayınları tarafından planlanan Eserler'in ilk on bir cildinin yanı sıra 15. Cilt de (SBKP(B) Tarihi) Türkçeleştirildi.
Eserler 11, Stalin'in 1928- Mart 1929 tarihleri arasındaki makale, konuşma, rapor, mektup ve mesajlarını içeriyor. ;'Eserler 11'de çok çeşitli konulara ayrılmış yazılar bulunmakla birlikte, belirli konularda özellikle yoğunlaşıyor.
Eser'in kapsadığı yazıların yazıldığı yıllar, kapitalist batı dünyasının tarihinin en büyük bunalımlarından birine doğru yelken açmışken, SSCB'nin sosyalist inşada yeni atılımlar yaptığı bir dönem. Eserler'i incelerken, yazıların yazıldığı dönemin özelliklerinin göz önünde bulundurulması gözden çıkarılmamalıdır.
Eserler 11'de ağırlıklı olarak yer alan konular şunlar:
Tarımda kolektifleştirme ve tahıl sorunu. Sovyet partisi ve devleti, bu dönemde kulaklara karşı bir saldırı başlattı. Ve sosyalist inşanın sağladığı temel üzerinde köylülüğün özendirme ve eğitim yoluyla kolektif çiftliklere kazandırılması politikası izlendi. Baş gösteren tahıl sıkıntısının, köylüler başta olmak üzere emekçilerin fedakârlığı ve kulaklara karşı izlenecek sert politikalarla aşılması gereği, Stalin'in bu kapsamda özellikle üzerinde durduğu konular.
Diğer önemli bir sorun, parti ve devlet aygıtı içinde, parti çizgisine muhalefet eden "Sağ Kanat"a karşı polemikler. Kulakların tasfiyesine sert bir şekilde muhalefet eden ve bu yönde hizipler örgütleyen akımın etkisizleştirilmesi, Stalin'in ciddiyetle üzerine eğildiği bir sorun. "Merkez Komite Politbüro Üyelerine", "SBKP(B)'deki Sağ Tehlike Üzerine", "Buharin Grubu ve Partimizdeki Sağ Sapma" bu konunun önemli yazıları arasında.
Uluslararası komünist hareketin sorunları ve komünist partilerin görevleri üzerine yazılar da Eserler 11'de önemli bir yer tutuyor. "Komintern Programı Üzerine", "Alman Komünist Partisi'ndeki Sağ Tehlike Üzerine" konuşmaları bunlardan bazılarını oluşturuyor.
11. ciltte Stalin 'in ulusal soruna, sosyalizm koşullarında ulusal sorunun konulusuna ilişkin önemli bir yazısı da yer alıyor. "Ulusal Sorun ve Leninizm"
Eserlerin ilk dört cildi de yayınlandığında, okuyucu Stalin'in Eserlerinden toplu olarak yararlanma olanağına kavuşacak.

Eylül 1992